Obchodní podmínky
k účasti na konferenci CitaKon 2024

I. Obecná ustanovení

 1. Pořadatelem konference CitaKon 2024 (dále také „konference“) a CitaKon Workshopy (dále také „workshopy“) je společnost Citace.com, s. r. o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, kontaktní osoba: Lukáš Konečný, e-mail:lukas.konecny@citace.com, telefon: 778 157 127.

 2. Konference CitaKon 2024 se koná ve dnech 10. 4. 2024 od 9:00 do 17:00 v prostorách Fakulty eletrotechniky a komunikačních technologií na Vysokém učení technickém v Brně, Technická 8, 616 00 Brno-Královo pole. CitaKon Workshopy se koná 9. 4. 2023 od 13:30 do 18:00 v prostorách Fakulty eletrotechniky a komunikačních technologií na Vysokém učení technickém v Brně, Technická 12, 616 00 Brno-Královo pole.

 3. Vstup na konferenci je povolen pouze účastníkům, kteří provedou před konáním konference registraci na webové stránce www.citakon.cz a uhradí registrační poplatek.

 4. Konference i workshopy proběhnou pouze prezenční formou. Online forma konference nebo workshopů nebude realizována.

II. Registrace a registrační poplatek

 1. Účastníci konference jsou povinni se na konferenci registrovat prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách www.citakon.cz a uhradit registrační poplatek.

 2. Registraci je nutné provést nejpozději 1. 4. 2024.

 3. Účastník obdrží na základě registrace výzvu k úhradě registračního poplatku na e-mailovou adresu, kterou při registraci uvede. Po uhrazení registračního poplatku bude na stejnou e-mailovou adresu odeslán daňový doklad.

 4. Účastníci se mohou registrovat na workshopy, které se konají dne 9. 4. 2024 (dále také „workshopy“ nebo „workshop“), nebo na konferenci, která se koná 10. 4. 2024 (dále také „konference“), nebo na workshopy i konferenci.

 5. Registrační poplatek pro jednoho účastníka, který se chce registrovat na workshopy, je 1600,- Kč (tisíc šestset korun českých). Registrační poplatek zahrnuje účast na vybraném workshopu, pracovní materiály a občerstvení během přestávek. Registrační poplatek pro jednoho účastníka, který se chce registrovat na konferenci, je 2400,- Kč (dva tisíce čtyřista korun českých). Registrační poplatek zahrnuje účast na konferenci, konferenční materiály, oběd a občerstvení během přestávek. Registrační poplatek pro jednoho účastníka, který se chce registrovat na workshopy i konferenci, je 4000,- Kč. Registrační poplatek zahrnuje účast na konferenci a workshopu, konferenční a pracovní materiály, oběd v den konání konference a občerstvení během přestávek po oba dny.

 6. Při registraci do 30. 3. 2024 (včetně) lze využít akce 1+1 zdarma, což znamená, že při zaplacení registračního poplatku je účastník oprávněn uvést jméno, příjmení a kontaktní údaje druhé osoby, která tak bude mít na konferenci zajištěn vstup zdarma. Zvýhodněná akce 1+1 zdarma se nevztahuje na workshopy.

 7. Při příchodu na workshopy nebo konferenci obdrží účastníci jmenovku se svým jménem a názvem instituce, která je na konferenci vyslala. Jmenovku jsou účastníci povinni nosit na viditelném místě. Jmenovka je nepřenosná, pokud nebylo před konáním konferencem dohodnuto s pořadatelem jinak.

III. Storno registrace a registračního poplatku

 1. Účast na konferenci lze odřeknout nejpozději 1. 4. 2024 (včetně) a to písemnou formou zaslanou na e-mailovou adresu uvedenou v bodě 1, případně na adresu pořadatele. Registrační poplatek bude v tomto případě vrácen po odečtení stornopoplatku ve výši 50 % registračního poplatku. Účastník má právo za sebe v případě odřeknutí účasti na konferenci písemně nahlásit náhradníka. V tom případě se registrační poplatek nevrací a není účtován stornopoplatek. Od 1. 4. 2024 již nelze v případě odřeknutí účasti na konferenci vrátit uhrazený registrační poplatek, ale účastník, který odřeknul svoji účast na konferenci, za sebe může nahlásit náhradníka.

IV. Osobní údaje účastníků

 1. Pro účely registrace účastníků, vyúčtování registračních poplatků, organizace a administrace konference pořadatel zpracovává osobní údaje účastníků.

 2. Osobní údaje účastníků zpracovává pořadatel v nezbytně nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu. Při zpracování osobních údajů účastníků se pořadatel řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 3. Registrací účastník souhlasí s pořizováním fotodokumentace v průběhu konference. Svůj souhlas může odvolat v den konání konference během prezence a přebírání konferenční jmenovky před zahájením konference.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Dojde-li ke zrušení konference, vyrozumí o této skutečnosti pořadatel registrované účastníky konference prostřednictvím e-mailové zprávy. Účastníkům, kteří již uhradili registrační poplatek, bude registrační poplatek v plné výši vrácen na účet, ze kterého jej pořadatel obdržel.

 2. V prostorách konference není účastníkům dovoleno realizovat jakékoliv obchodní aktivity, pokud nebylo před zahájením konference dohodnuto jinak.

V Brně 28. 2. 2024