Obchodní podmínky
k účasti na konferenci CitaKon 2022

I. Obecná ustanovení

 1. Pořadatelem konference CitaKon 2022 (dále také „konference“) je společnost Citace.com, s. r. o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, kontaktní osoba: Lukáš Konečný, e-mail: lukas.konecny@citace.com, telefon: 778 157 127.

 2. Konference CitaKon 2022 se koná dne 6. 4. 2022 od 9:00–17:00 v prostorách Knihovny Jiřího Mahena, Kobližná 4, 602 00 Brno.

 3. Vstup na konferenci je povolen pouze účastníkům, kteří provedou před konáním konference registraci na webové stránce www.citakon.cz a uhradí registrační poplatek.

II. Registrace a registrační poplatek

 1. Účastníci konference jsou povinni se na konferenci registrovat a uhradit registrační poplatek.

 2. Registraci je nutné provést nejpozději 23. 3. 2022.

 3. Účastník obdrží na základě registrace výzvu k úhradě registračního poplatku na e-mailovou adresu, kterou při registraci uvede. Po uhrazení registračního poplatku bude na stejnou e-mailovou adresu odeslán daňový doklad.

 4. Registrační poplatek pro jednoho účastníka je 1600,- Kč (tisíc šestset korun českých). Registrační poplatek zahrnuje vstup na konferenci, konferenční materiály a občerstvení během přestávek.

 5. Při registraci do 4. 3. 2022 (včetně) lze využít akce 1+1 zdarma, což znamená, že při zaplacení registračního poplatku je účastník oprávněn uvést jméno a příjmení a kontaktní údaje druhé osoby, která bude mít na konferenci zajištěn vstup zdarma.

 6. U vstupu získají účastníci konferenční jmenovku se svým jménem a názvem instituce, která je na konferenci vyslala. Jmenovku jsou účastníci povinni nosit na viditelném místě. Jmenovka je nepřenosná, pokud nebylo před konáním konferencem dohodnuto s pořadatelem jinak.

III. Online účast na konferenci

 1. Účastníci si při registraci mohou zvolit, zda se budou konference účastnit prezenčně nebo prostřednictvím online připojení.

 2. Účastníci, kteří si zvolí online připojení (dále jen „online účastníci“), mohou při registraci uvést, že mají zájem o stream konference, který jim bude zpřístupněn prostřednictvím platformy Zoom.

 3. Nejpozději 2 (dva) dny před konáním konference bude online účastníkům na emailovou adresu, kterou uvedli při registraci, zaslán unikátní odkaz na stream konference. Online účastníci nejsou oprávnění tento odkaz předávat neoprávněným osobám a dále jej šířit.

 4. Online účastníci budou mít možnost během streamu konference pokládat dotazy prostřednictvím chatu.

 5. Online účastníci nemají nárok na občerstvení.

IV. Storno registrace a registračního poplatku

 1. Účast na konferenci lze odřeknout nejpozději 23. 3. 2022 (včetně) a to písemnou formou zaslanou na e-mailovou adresu uvedenou v bodě 1, případně na adresu pořadatele. Registrační poplatek bude v tomto případě vrácen po odečtení stornopoplatku ve výši 50 % registračního poplatku. Účastník má právo za sebe v případě odřeknutí účasti na konferenci písemně nahlásit náhradníka. V tom případě se registrační poplatek nevrací a není účtován stornopoplatek. Od 24. 3. 2022 již nelze v případě odřeknutí účasti na konferenci vrátit uhrazený registrační poplatek, ale účastník, který odřeknul svoji účast na konferenci, za sebe může nahlásit náhradníka.

V. Osobní údaje účastníků

 1. Pro účely registrace účastníků, vyúčtování registračních poplatků, organizace a administrace konference pořadatel zpracovává osobní údaje účastníků.

 2. Osobní údaje účastníků zpracovává pořadatel v nezbytně nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu. Při zpracování osobních údajů účastníků se pořadatel řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 3. Registrací účastník souhlasí s pořizováním fotodokumentace v průběhu konference. Svůj souhlas může odvolat v den konání konference během prezence a přebírání konferenční jmenovky před zahájením konference.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Dojde-li ke zrušení konference, vyrozumí o této skutečnosti pořadatel registrované účastníky konference prostřednictvím e-mailové zprávy. Účastníkům, kteří již uhradili registrační poplatek, bude registrační poplatek vrácen na účet, ze kterého jej pořadatel obdržel.

 2. V prostorách konference není účastníkům dovoleno realizovat jakékoliv obchodní aktivity, pokud nebylo před zahájením konference dohodnuto s pořadatelem jinak.

V Brně 14. 2. 2022